auditorium.jpg (3889 bytes)ksb_rsa_logo.jpg (8454 bytes)


Audio Sermons

Audio music
Text Sermons
Visitor Info
Outreaches
Choir
Confession
Articles
Links
Education
Ministers
Map
Photos
History
Cassette
Europe
Self-help
Internet
Faqs
HOME

                                    

Learn Zulu Choruses

(Zulu words are followed by English translations. Listen to RealAudio to get the pronunciation.)

1.   Amazulu ayababaza RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Amazulu ayababaza

Ubukhosi bukaJehova

Haleluya

(The heavens are telling

the glory of God

Hallelujah)

 

2.   Siyahamb' ekukhanyeni kweNkos' RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Siyahamb' ekukhanyeni kweNkos'

(We are walking in the light of God)

 

3.     Uthando lukaBaba RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Uthando lukaBaba

Lunjengolwandle bo

Lubanzi lujulile

Luyazeka yini bo

 

Lwafinyelela kimi

Ngisezonweni zam'

Alwaze lwangidlula

Lwangisindisa nam'

 

O Baba ngiyabonga

Nangenhliziyo yam'

Sengiyavuma ngithi

UnguMsindisi wam'

 

Ngizokwethemba njalo

Ngisesemhlabeni

Ngizokukhonza futhi

Ngothando enhliziywen'

 

(God's love is like the sea

It's wide and deep

How can one fathom it?

It reached me as well

Whilst I was in my sin

It did not pass me by

It saved me as well

O Father I want to thank you

Deep down in my heart

I now confess that you are my Saviour)

 

4.   Makabongwe ozayo RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Makabongwe ozayo

Ngegama leNkosi

Ubusisiwe ozayo

Ngegama leNkosi

 

(Praise be to Him who comes in the Name of the Lord

Blessed is He that comes in the Name of the Lord)

 

 

5.   Okholwayo yiNdodana RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Wophila phakade 

Izibusiso zoMsindisi

Azinakubalwa

(He that believes in the Son

will live forever

The blessings of the Lord

Are more than can be counted)

 

6.      Umthwalo wezono zami RAlistenhere.gif (1374 bytes)

Umthwalo wezono zami

Ngawulahlela eKhalvari

Wanyamalala Wanyamalala

Umthwalo wezono zami

 

(The burden of my sins

I threw away at Calvary

There the burden of my sins disappeared)

 

 

flag_rsa.gif (1795 bytes)
             
flag_ru.gif (1491 bytes)
             
flag_nl.gif (1281 bytes)
             
flag_de.gif (1245 bytes)
             
flag_ch.gif (764 bytes)
           
flag_fr.gif (1250 bytes)               
romania_flag.jpg (1925 bytes)              

Last edited on: Friday February 26, 2010     E-mail us at: [email protected]          Return to KSB Home page