auditorium.jpg (3889 bytes)ksb_rsa_logo.jpg (8454 bytes)


Audio Sermons

Audio music
Text Sermons
Visitor Info
Outreaches
Choir
Confession
Articles
Links
Education
Ministers
Map
Photos
History
Cassette
Europe
Self-help
Internet
Faqs
HOME

                                    

 

Young men's choir


 

NGIYALAZI IZWE LE

I KNOW OF A LAND


Ngiyalazi izwe le,
Ngililangazelela
Yebo linekhaya lam
Khona kuMsindisi wami.


I know of a land
I am longing for
Yes, my home and
My Saviour is there


Khaya lam lisezulwini lona
Khaya lam ngiyophumula khona
Khaya lam sengililangazelela
Lapho ngombon 'umhlengi wami


My home is there in heaven.
My home - there I will rest.
My home is what I am longing for
Where I will see my Redeemer


Ngizibuza khona la:
Ngiyofik 'impela le?
Ngilibon 'ikhaya lam
Ngiwuthol 'umqhele wami?


I ask myself this question here:
Will I really get there,
And see my home,
And receive my crown?


Ngogqokiswa khona le
Ngengubo emhlophe qwa
Ngizohlabelela nam
Ngidumis 'iNkosi yami.


I will be dressed there
With pure white garments
And I will rejoice
And I will sing praises to my Lord.

UMHLENGI WAMI

MY REDEEMER


Ngangibhajwe odakeni
Lwezono ngiboshiwe
Uhluphek 'umoya wami
Ngosizi nenkathazo


I was stuck in the miry clay
of sin and I was bound.
My spirit suffered
with sorrow and troubles


Kwafika uJesu wami
Wazihlanz 'izono zam.
Wakhulul 'umoya wami,
Odakeni lwezono.


My Jesus came
He cleansed my sins
He set my spirit free
from the miry clay of sin.


Ngimi lapha namhlanje!
Sengiyamudumisa!
Futhi sengiyaz 'ukuthi
Wazifel 'izono zami.


I stand here today
and I praise Him
and I know that
He died for my sins.


Nguye yedw 'umhlengi wami
Futhi uMduduzi wami;
Kudala wayekhona
Usekhona namhlanje.


He is my only Redeemer
and my comforter
In ancient times He existed
and He exists today.

HALELUYA

HALLELUJAH


Siyaz 'ukuthi singasindiswa sonke
Ngezwi likaThixo


We know that we all are saved
by the Word of God


Haleluya Haleluya
Ngegama leNkosi


Hallelujah Hallelujah
by the Name of the Lord


Bambethel 'esiphambanweni
Ukuze sikhululwe ezonweni zethu


They crucified Him on the cross
So that we can be free from our sins.


Siyasiqond 'isimo salomhlaba
Siphambene nezwi  likaThixo


We understand the situation of this world, which is agains God's Word.


Sambeni sonke bazalwane
Siyofuna usindiso


Brethren, let's all go
To seek salvation


Sonke maKristu masiqine ngaye
Umsindisi sikuleke kuye


Let's all us Christians be firm
To worship the Saviour

NGABUBANI NA?

WHO IS IT?


Ngabubani na?
Ngabubani na uMsindisi?
Ngabubani na uMkhululi?
Ngabubani na umfeli wethu,
NguJes 'owasifelayo.


Who is it?
Who is our Saviour?
Who is our Redeemer?
Who is the one who died for us?
It is Jesus who died for us.


Bakithi:
Masihambeni siye kuMngameli wethu
Sewuyosala wena
Ongayaz 'iNkos
'EnguMsindisi thina sonke
Sesikhululwe nguJes 'owasifelayo.


(Together in unity):
Let us go to our Protector
You will be left behind
You who don't know our King
- the Saviour of us all
We are set free by Jesus who died for us


Maye kuwena:
Maye kuwena osesebumnyameni
Maye kuwena ongakazinikeli,
Ngob 'iNkosi yethu
Emisiweyo nguJes 'owasifelayo.


Woe to you:
Woe to you in darkness
Woe to you who havn't surrendered
Because our King
stood in our place when Jesus died for us.

UZOBAKUPHI?

WHERE WILL YOU BE?


Osukwini lokwahlula,
Uzobakuphi?
Nxa bafileyo bevuswa,
Uzobakuphi?


On the judgement day
Where will you be?
When the dead are raised
Where will you be?


Uzobakuphi ngosuku losizi?
Uzobakuphi ngosuku lolo?
Ngosuku lolo olwesabekayo
Uzobakuphi wena na?


Where will you be on that sorrowful day? Where will you be on that day?
On that terrible day?
Where will you be?


Nxa izincwadi ziphenywa,
Uzobakuphi?
Nxa babi bonke behlulwa,
Uzobakuphi?


When the books are opened,
Where will you be?
When all the wicked are judged,
Where will you be?


Nxa umlilo uyavutha,
Uzobakuphi?
Konk' okomhlaba ngushiswa,
Uzobakuphi?


When the file burns,
Where will you be?
And all of the world are burnt up,
Where will you be?


Nxa babi bonke bephonswa,
Uzobakuphi?
Khon' echibini lomlilo,
Uzobakuphi?


When all the wicked are thrown out,
Where will you be?
There in the lake of fire,
Where will you be?

KWENZEK 'INDAB 'ENKULU

THERE IS A GREAT THING THAT WAS DONE


Kwenzek 'indabenkulu,
Eyisimangaliso
Yenziw 'uJesu khona;
Egolgotha.


There is a great thing that was done
It is amazing
It was done by Jesus
At Golgota.


Thina singabasha,
Sithengiwe ngegazi,
Sakhululw 'ezonweni,
Kumnand 'ukusindiswa.


We are the young people
Bought by the blood
Set free from sin
It is nice to be saved.


Webasha   (x3)
Kumnand 'ukusindiswa!


Young people!
It is nice to be saved!


Thina singabasha
Sithengiwe ngegazi
Sakhululw 'ezonweni
Kumnand 'ukusindiswa.


We are the young people
Bought by the blood.
Set free from sin
It is nice to be saved.


Webasha    (x3)
Wozani kuJesu!


Young people!
Come to Jesus!

EMTHIMBENI WASEKHANA

THE WEDDING AT CANA


Emthimbeni waseKhana,
Bemmemil 'uJesu futhi,
Kanye nabafundi bakhe,
Nang 'unin 'ebikukuthi;
Nant 'iwayni liphelile
Yebo kuyaphel 'okwethu.
Ngakho sikumema Jesu,
Ube yinjabulo yethu.


At the wedding at Cana
Jesus was invited
With his disciples
Here his mother reported
That the wine was finished
Yes, our things finish
We therefore invite you, Jesus
To be our joy.


Sibuthene lapha namhla,
Abomthimba nabayeni.
Nangumyeni nomakoti
Babusis 'emphefumlweni.
Ubanik 'uthando lwakho
Ngob 'olwabo luyaphela
Bangehlalisane kahle,
Njengomyalo ubatshela.


We are gathered together today
The families of the bride and groom
Here are the bride and groom
Bless their souls
Give them Your love
Because theirs will finish
and then they cannot stay together
as the law requires.


Ubahlanganise Nkosi,
Benze babe inyamanye.
Bathandane basizane,
Kukho konke kanye kanye.
Khona-ke ikhaya labo
Lob 'inqaba yokuthula,
Libiyelwe ngaluthando
Lapho bayakuphumula.


Keep them together, Lord.
Make them one flesh.
That they will love and help
In everything together.
And there at their home
Let it be a palace of peace,
And have love,
And rest.

BHEKA KUHLE

BEHOLD HOW BEAUTIFUL IT IS (PS 133)


Bheka kuhle:
Kumnandi kangaka ukuba
abazalwane bahlalisane!


Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!


Bheka kuhle-he-he kumnandi kangaka ukuba ndawonye bemunye.


Behold, it is wonderful and pleasant that they dwell in unity.


Bass:     Kufana    -namafuth 'amahle
          Ekhanda   -ehlelesilevini
          Isilevu   -sikaAroni
          Nomphetho          -wesambatho sakhe
          Kufana    -namazolo
         
AseHemoni -aseHemoni
          Ehlela    -ezintabeni
          ZaseSiyoni         -zaseSiyoni
          Ngokuba   -uJehova
          Wayaleza  -khon ‘isibusiso
          Yebo               -ukuphila kuze kube phakade


It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard: that went down to the skirts of his garments;
As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the Lord commanded the blessing, even life for evermore.

ONWARD CHRISTIAN SOLDIERS

PHAMBILI, MAKHOLWA


Onward Christian soldiers
Marching as to war
With the cross of Jesus
Going on before
Christ the royal Master
Leads against the foe
Forward into battle
See His banners go!


Phambili makholwa awomthandazo
Niholwa nguJesu, hlomani nonke.
Nguye oyinhloko, mfakazeleni.
Ngakho-ke hambani, niyinhlangano.


Marching! Marching!
Marching as to war!
With the cross of Jesus
Going on before


Phambili, makholwa, nisemkhosini,
Nilandel' uJesu, uMholi wenu.


Like a mighty army
Moves the church of God
Brothers we are treading
Where the saints have trod
We are not divided
All one body, one body, we
One in hope and doctrine
One in charity.


Ningumoya munye, niyimpi yinye,
Nibanye ngenkonzo, nangal uthando.
Qhubani ngamandla ningamaqhawe,
Nizibek' obala njengabanqobi.

WE ARE MARCHING TO ZION

SIHAMBA SIQONDA ESIYONI


We are marching, marching, marching to Zion
There’s a place for me,
There’s a place for you …


Sihamba siqonda eSiyoni
Kukhona indawo yami kanye
Nendawo yakho.

NDZI FUME, HOSI

LEAD ME, O LORD


Tatana a ndzi hambuka,
Ni le kaya a ndzi suka,
Ndzi kyondzise ku hundzuka;
Ndzi fume Hosi.


Father I was wandering
Away from home.
Teach me to repent.
Lead me, o Lord


Hambi ndzi le nhlomulweni,
N’to miyela, ndzi to yini?
N’ta khongela miringweni;
Ndzi fume Hosi.


When I am in trouble,
What will I say?
Even in trouble, I will pray:
Lead me, o Lord.


Hambi u ri ndzi swi tshika
Swilo leswi ndzi rhandzaka,
N’ta hlamula hi ku tsaka;
Ndzi fume Hosi.


When You say: Leave those
Things you love,
I will answer with joy:
Lead me, o Lord.


Wena l’a nga ndzi hanyisa;
Hi Moya ndzi katekise,
Hi tintswalo ndzi tiyise;
Ndzi fume Hosi.


You who healed me.
Bless me with Your Spirit,
And heal me with Your power.
Lead me, o Lord.


Mbilu ya nga kendlukela,
Susa swa ku ku alela,
Hambi swi ndzi nonon’hwela;
Ndzi fume Hosi.


My heart breaks.
Remove all evil things from you,
Even though they are precious to you.
Lead me, o Lord.

XANA UTAYA KWIHI KE?

Where will you go?


Xana utaya kwihi ke?
Wa vutisiwa namuhla
Wa khaluda misaveni
Utaya, utaya kwihi?


Where will you go?
You are asked today.
You are passing through this world.
Where will you go?


Uya kwihi, uya kwihi
Hlawula hlamula sweswi.


Where will you go?
Choose and answer now.


Van' wana vanwi hlamula
Jesu lo yanga hi fela
Va hunzuka va pfumela
Utaya kwihi ke wena?


People are choosing
Jesus who died for us.
They are repenting and confessing, but:
Where will you go?


Kumi swivandla swimbirhi
Tilo ni tivana ndzilo
Ndlela i yin 'we ya pona
Utaya kwihi ke wena?


There are two places.
Heaven and the oven (hell).
There is only one way to be saved.
Where will you go?


Vanuvha landza sombiha
Avasundzuk' shi ndiva
Masiku ya hundza sweswi
Wena wakongoma kwihi


People like to follow evil.
They are forgetting the coming day.
Days are passing.
Where are you going to?


Tinswalo tikona sweswi
Munzuku kumi vuka rhi
Kulova kule kushihi
Wena wakongoma kwihi


This is the time of grace.
Tomorrow will be difficult.
Weeping is at hand.
Where are you going to?

VANDAG IS DIT

NAMUHLA UMSHADO WENU


Vandag is dit julle huweliksdag.
Die liefde is nou eens volmaak.
Die toekoms wat vir julle wag -
Met die wete dat die Heer oor jul waak.


Namuhla umshado wenu.
Uthando manje seluphelele,
Ikusasa linilindele
Ngolwazi lokuthi uNkulunkulu unibhekile.


Heer bewaar hierdie paar.
Laat hul leef vir mekaar.
Bind tesaam in U grote Naam -
Ons begeer nie vir meer.
Hierdie paar ewig bymekaar -
Sal U hulle trou bewaar.


Nkosi, londoloza laba bashadikazi,
Baphilele omunye nomunye.
Bahlanganise egameni Lakho elikhulu
Asifuni okunye
Kodwa, laba babendawonye kuze kube phakade,
Ubagcine bethembekile


Vra Sy seŽn op hierdie dag.
Gaan voort met nuwe moed en krag.
Begin tesaam in God se Naam,
En liefde dag en nag.


Sicela isibusiso Sakho kulolu suku
Niqhubeke ngesibindi nangamandla.
Niqale kanye-kanye egameni likaNkulunkulu
Ngothando usuku nosuku

AKAMA WAYISIYA

TIME IS RUNNING OUT


Akama wayisiya (x3)
Wakushumayeli Vangeli!


Time is running out.
Preach the Gospel!

KUKHONA USUK' OLUZAYO

THERE IS A DAY COMING


Kukhona usuk' oluzayo
Luvutha njengalo iziko.
Usuku luka Jehova
Olokwahlulela izizwe.

O Nkosi sisindise
Kulolo suku oluzayo,
Ngoba sazi sophepha kanjani
Ngaphandle kwalo iVangeli


There is a day which is coming.
It burns like an oven.
The day of the Lord
To judge the world

Oh, Lord save us
from that coming day,
For we don't know how to
Survive without the Gospel


Akekho owaziyo ngalo
Ngaphandle kwakho Jehova
Washo encwadini engcwele
Kuyovukelan' imibuso


Yebo lokho kuyimfihlo
Imfihlo kaNkulunkulu wethu
Thina solinda sithandaze
Sithembele ke kuJehova


No one knows about it -
Except You Lord.
You said in the Holy Book,
That Kingdom's will rise one against the other.

Yes, that is your secret.
The secret of our God.
We will wait and pray,
Trusting in the Lord.

TRUST IN GOD

 


Trust ye in the mighty God
The Lord of Hosts
He is powerful and greater than
Any god in the world

He is holy and the leader of a mighty holy battle,
The holy battle from above (x3)
From the holy Lord of Hosts

 

UJESU ULIDWALA

JESUS IS MY ROCK


Ujesus ulidwala lam',
Umpheme wokuphephela.
Nguyena oyinqaba yam',
Umpheme wokuphephela.

 


Ujesus ulidwala ehlane la,
Ehlane la, ehlane la,
Ujesu ulidwala ehlane la,
Umpheme wokuphephela.

 


Emini ulithunzi lam',
Umpheme wokuphephela.
Empini usihlangu sam',
Umpheme wokuphephela.

 


Esivunguvungwini la,
Umpheme wokuphephela,
Ngihlezi ngiyahuba, ha,
Umpheme wokuphephela.

 


'Lidwala lami liqina,
Umpheme wokuphephela.
Othembayo kajabhi, qha!
Umpheme wokuphephela.

 

ONE DAY AS I WAS WALKING


One day as I was walking
Down along the road:
The Spirit spoke to me
And filled my heart with song.
One day as I was walking
Down along the road:
Crying: "Lord, thank God,
I'm in His care."


Let me tell you now:
"Once I'm in His care: (In my Saviour's care)
For Jesus got His arms all around me,
No evil force can harm me.
For I thank God,
I'm in His care."


For Daniel was a good man.
He prayed three times a day.
The angel watched o'er the window,
Just to hear what he had to say.
Oh, Daniel was a good man.
He prayed three times a day,
Crying: "Lord, thank God,
I'm in His care."

HOW HAPPY IS THE PILGRIM'S LOT


How happy is the pilgrim's lot
How free from every anxious thought
From worldly hope and fear
Confined to neither court nor cell
His soul disdains on earth to dwell
He only sojourns here

This happiness in part is mine,
Already saved from self design,
From every creature love;
Blest with the scorn of finite good,
My soul is lightened of its load,
And seeks the things above.

The things eternal I pursue,
A happiness beyond the view
Of those that basely pant
For things by nature felt and seen;
Their honors, wealth, and pleasures mean
I neither have nor want.

Nothing on earth I call my own;
A stranger, to the world unknown,
I all their goods despise;
I trample on their whole delight,
And seek a country out of sight,
A country in the skies

There is my house and portion fair,
My treasure and my heart are there.
And my abiding home;
For me my elder brethren stay,
And angels beckon me away,
And Jesus bids me come.

'TIS SO SWEET TO TRUST IN JESUS


'Tis so sweet to trust in Jesus
And to take Him at His word
Just to rest upon His promise
And to know, thus says the Lord!

Jesus, Jesus, how I trust Him
How I've proved Him o'er and o'er
Jesus, Jesus, precious Jesus
Oh, for grace to trust Him more

Oh, how sweet to trust in Jesus
Just to trust His cleansing blood
And in simple faith to plunge me
'Neath the healing, cleansing flood

Yes, 'tis sweet to trust in Jesus
Just from sin and self to cease
Just from Jesus simply taking
Life and rest and joy and peace

I'm so glad I learned to trust Thee
Precious Jesus, Saviour, Friend
And I know that Thou art with me
Wilt be with me to the end

NGIFUNA UKUBONA UJESU


Ngifuna ukubon' uJesu
Mhla ngifa
Nkosi yami mhla ngifa
Haleluya (Nkosi yami mhla ngifa)


I want to see my Jesus
When I die.
My Lord when I die
Halleluya (my Lord when I die)

MINA NGOMDUMISA


Mina ngomdumisa lo Mkhululi
Wafel' ububi bami
Ngodumis' iNkosi yami
Ngob' iphakeme kakhulu


Nawe ungeza kulo Mkhululi
Aku khulule ezonweni
Kuze-ke nawe umdumise
Ngosindiso Lwakhe

SIMHALALISEL' UJESU


Simhalalisel' uJesu
Onamandla
Sengath' anganqoba
Abaningi nanamhla

LAPHO SINGENA


Lapho singena sohlabelela
Ekhaya lethu eZulwini
Kuyohlokom' izidalwa zonke
Ngokumangala Zimdumise


Haleluya Mkhululi wethu
Ngokusithenga ngegazi lakho
Sisingenile ekhuphumuleni
Siyakubonga Nkosi le ngcwele


Lapho singena sesimhlophe qhwa
Sithwel' imiqhele ekhazimulayo
Siyokhothama siguqe Kuye
Sithi bayede usinqobele

MZUKWANA SIBUTHANA


Mzukwana sibuthana eZulwini
Siyobon' abangcwele bonke
Yeka baningi bantu bakhona
Bangebalwe muntu neze

Bangangezihlabathi zolwandle
Bangangezihlabathi ogwini
Izikhulungwani zabasindisiwe
Bangangezihlabathi zoLwandle

Nxasibona bantu basendulo
Abasindiswayo ngu Jesu
Kuyodlula ukuqonda komuntu
Ukubon' ibandla elinje

Ekungcineni simbon' uJesu
Ehlez' ebukhosini bakhe
Asiyikumangala mabutho
Ukubon' Umbuthan' Ongaka

SINGAMA SOSHA ENKOSI


Singama 'sosha eNkosi.
Naphinaphi siyofika,
Sibe ngofakazi

We are the soldiers and witnesses of our Lord

I HAVE MADE MY CHOICE FOREVER


I have made my choice forever
'Twixt this world and God's dear Son
Naught can change my mind, no never
He my heart has fully won
Take this world and all its pleasure
Take it, take it, one and all
Give me Christ, my precious Saviour
He is sweeter than them all

Sweeter, sweeter, than them all (x2)
Give me Christ, my precious Saviour
He is sweeter than them all


Since I've made my choice forever
Since my heart's been fully won
I've found life, true life as never
Yes, this world can offer none
Oh, the firm, sweet hope, assurance
Found in Christ, and Him alone
Gives me patience and endurance
He is sweeter than them all

Now mine heart is yearning, longing
Be with Christ, my all He is
In His presence daily dwelling
Fellowship with Him 'tis bliss
But my work on earth must finish
Ere I hear my homeward call
Do His sweet will lest some perish
He is sweeter than them all

Now for Christ's sake toil and labour
In His footsteps daily tread
Closely follow, turning never
Cleansed and washed from each foul spot
So the crown'll be won forever
And His voice will ring, "Well done!"
Sweeter words, I'll hear, no never
He is sweeter than them all!

UMKHUMBI


UBaba osezulwini
Wakhile umkhumbi,
Kuwona simenywe sonke
Ukuthol' igumbi

Emkhunjin' ikhon' indawo,
Ngena nje, shesha-ke,
Emkhunjin' ikhon' indawo,
Ikwanele wena nam'.

Lomkhumbi-ke uyini, pho,
Umgatholwaphi na?
Unguye uJesu Kristu,
Ukhona nathi la.

Kwavulw' umnyang' ohlangothin'
Lapho babemhlaba;
Siphepha khona ekufen'
Kuyona lenqaba

USim'yoni ewubonile
Lomkhumb' omuhle hle.
Wavalelis' umhlab' ethi;
"Ungimukise-ke!"

Nomphangi esekufeni
Wacasha kuwo-ke
UJesu wamthembis' ethi:
"Uyoba-nami le."

Ngena-ke kungakavalwa,
Ubengaphandle, wo!
Phangisa nxa usamenywa
Uyosindiswa, nzo.
I WANT TO BE MORE LIKE JESUS

I want to be more like Jesus
I want to be more and more like Him

Ek wil net meer wees soos Jesus
Ek wil net meer en meer wees soos Hy
LORD HELP ME LIVE

Lord help me live from day to day
In such a self-forgetful way
That even when I kneel to pray
My prayer shall be for others

Others, Lord, yes others
Let this my motto be
Help me to live for others
That I may live like Thee

And when my work on earth is done
And my new work in heaven's begun
May I forget the crown I've won
While thinking still of others
VUKA MZALWANE

Vuka mzalwane
Ebutfongweni khumbula lapho uwe khona
Bheka kuJesu lungisa indzaba yakho
Utakutsetselela akuphakmise

Wabetselwa esiphambanweni
Wahlawulela tonkhe tono takho
Wota kuJesu nenkinga yakho
Wota kuye namhla utawutsetselelwa

Noma satsane angakuyenga
Atsi ungeke uphindze ukholwe
Hlakanipha balekela kuJesu
Utakwesula onke emacala akho

Selimatfunti seliyawushona
Mawungasali ngoba Jesu uyabuya
Selitawukhala licilongo lakhe
Sitawuhlala naye ingunaphakadze

(Talk to the one who fell spiritually
That he must stand up and come back to Jesus
And make right his life)

 

flag_rsa.gif (1795 bytes)
             
flag_ru.gif (1491 bytes)
             
flag_nl.gif (1281 bytes)
             
flag_de.gif (1245 bytes)
             
flag_ch.gif (764 bytes)
           
flag_fr.gif (1250 bytes)               
romania_flag.jpg (1925 bytes)              

Last edited on: Friday October 18, 2002     E-mail us at: [email protected]          Return to KSB Home page