auditorium.jpg (3889 bytes)ksb_rsa_logo.jpg (8454 bytes)


Audio Sermons

Audio music
Text Sermons
Visitor Info
Outreaches
Choir
Confession
Articles
Links
Education
Ministers
Map
Photos
History
Cassette
Europe
Self-help
Internet
Faqs
HOME

                                    

 

A M A K H A S E T H I E S I Z U L U

 

IZIHLOKO:

1. Imvuselelo 23. Umsebenzi kaNkulunkulu: Ukuthunywa / Ukukhonza
2. Insindiso 24. Ukuphathwa kwebandla
3. Ubungcwele 25. Ukukholwa
4. Ubudlelwane noNkulunkulu 26. Ubuningi bempilo
5. Ukufa maqondana nesono nomina 27. Ukuphikelela nokuthembeka
6. Zihloleni nina 28. Ithemba nokukhuthazeka
7. Ukubuyisana nokuthethelelwa 29. Amandla kaNkulunkulu nokuphila
8. Inhlanganyelo omunye nomunye 30. Izwi likaNkulunkulu
9. Izibusiso zikaNkulunkulu 31. Ukuhlala ulungile
10. Umlilo kaNkulunkulu 32. Inkohliso yezifundiso zamanga
11. Ukuzinikela ngokupheleleyo 33. Ubunyanga
12. Umoya ongcwele 34. Ukuziphakamisa kanye nokuzithoba
13. Izithelo zikaMoya oNgcwele 35. Ubuvivi
14. Impilo yomndeni: 36. Isono senyama
a.Emshadweni 37. Ukucindezeleka nokungabaza
b.Indlela yokukhulisa 38. Ukuhlupheka lapho kunobunzima obusehlelayo
c.Ikhaya 39. Ubukristu nezwe esiphila kulo
15. Abantu abasha 40. Izikhathi zokugcina kanye kwahlulelwa
16. Ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu 41. Izinkonzo zabazali
17. Umthandazo 42. Izinkonzo zabasha
18. Ukunqoba phezu kwezilingo nesono 43. Izinkonzo zabafundisi
19. Ukukhula ngokomoya 44. Ubufakzi
20. Intando kaNkulunkulu
21. Ukulalela
22. Amandla angaphezulu kukasathane

 

KEY

Z = Zulu

ZS = Zulu/Sotho

EZ = Engish/Zulu

ZA = Zulu/Afrikaans

ZE = Zulu/English

ZT = Zulu/Tswana

GZ = German/Zulu

 

 

flag_rsa.gif (1795 bytes)
             
flag_ru.gif (1491 bytes)
             
flag_nl.gif (1281 bytes)
             
flag_de.gif (1245 bytes)
             
flag_ch.gif (764 bytes)
           
flag_fr.gif (1250 bytes)               
romania_flag.jpg (1925 bytes)              

Last edited on: Monday March 19, 2007     E-mail us at: [email protected]          Return to KSB Home page