auditorium.jpg (3889 bytes)ksb_rsa_logo.jpg (8454 bytes)


Audio Sermons

Audio music
Text Sermons
Visitor Info
Outreaches
Choir
Confession
Articles
Links
Education
Ministers
Map
Photos
History
Cassette
Europe
Self-help
Internet
Faqs
HOME

                                    

Geloofsbelijdenis

                                   zoals beleden door de Kwa Sizabantu Zending

           

Wij geloven:

1)       De Heilige Schrift, zowel Oud als Nieuw Testament, als het geïnspireerde Woord van God, feilloos in haar grondtekst, de volledige openbaring van Zijn wil voor onze zaligheid en de Goddelijke en uiteindelijke autoriteit voor heel het Christelijk geloof en leven.

2)       Er is Eén, en alleen maar één ware God: Schepper en Onderhouder van alle dingen, Almachtig, Alwetend, Onafhankelijk in Zijn bestaan (Self-existent), Onveranderlijk, Geest, Onbevattelijk, Eeuwig, Soeverein en Heerser van het universum, oneindig volmaakt in liefde, goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid.

3)       In het ene Wezen of Zijn van God, bestaan drie onderscheiden, doch gelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

4)       In het volledig God-zijn en volledig mens-zijn van Jezus Christus. Deze twee onderscheiden naturen, volkomen God en volkomen mens, zijn onscheidbaar verenigd in de ene Persoon.

5)       In Jezus Christus’ maagdelijke geboorte, Zijn zondeloze leven, Zijn dood aan het kruis voor onze zonden, begrafenis, lichamelijke opstanding uit de doden, hemelvaart (waar Hij zit aan de rechterhand van God, Hij is onze Hogepriester, Voorspraak, Zaligmaker en Heere), en in Zijn zichtbare en lichamelijke wederkomst.

6)       In de volledige Godheid en volledige persoonlijkheid van de Heilige Geest en Zijn werk in de wedergeboorte en heiliging, en in Zijn werk van het verenigen van Zijn Kerk.

7)       Dat mensen geschapen waren naar het beeld Gods, om God te verheerlijken en in gemeenschap met Hem te leven. Wij zijn echter in opstand tegen Hem gekomen en zijn nu zondaren van nature en door eigen keuze. Daarom staan wij verdoemd voor God, verdienen Zijn toorn en zijn niet in staat om onszelf met Hem te verzoenen door enige vorm of hoeveelheid aan goede werken, verdiensten, of ceremonies.

8)       Zaligheid is alleen uit genade en liefde van God, door de herschepping van de Heilige Geest, berouw over de zonde en geloof in de Persoon en werk van de Heere Jezus Christus.

9)       In de lichamelijke opstanding uit de doden, van de gelovige tot eeuwige vreugde en gelukzaligheid met God, van de ongelovige tot oordeel en eeuwige bewuste straf en scheiding van God. Verder geloven wij in een bewuste existentie van alle zielen tussen dood en opstanding, van de gelovige in de hemel met God, van de ongelovige in Hades, gescheiden van God.

10)   In het bestaan van engelen en satan en zijn demonen. Engelen zijn persoonlijke geestelijke wezens in dienst van God. Satan en zijn demonen zijn persoonlijke geestelijke wezens die in rebellie met God, Zijn engelen en Zijn volk leven. Hun lot van eeuwige verdoemenis is bezegeld door Christus aan het kruis en autoriteit over hen en hun activiteiten is geschonken aan alle gelovigen.

 

 

(KwaSizabantu belijdt eveneens de Apostolische geloofsbelijdenis):

 

Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schep­per van de hemel en van de aarde.

         En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neder­gedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rech­terhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

         Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstan­ding van het lichaam en een eeuwig leven.                                                                    Amen.

 

 

flag_rsa.gif (1795 bytes)
             
flag_ru.gif (1491 bytes)
             
flag_nl.gif (1281 bytes)
             
flag_de.gif (1245 bytes)
             
flag_ch.gif (764 bytes)
           
flag_fr.gif (1250 bytes)               
romania_flag.jpg (1925 bytes)              

Last edited on: Sunday October 28, 2001     E-mail us at: mail@ksb.org.za          Return to KSB Home page